Wizyt:
Dzisiaj: 6Wszystkich: 36131

Zaawansowanie prac

Maj 2012

 • Podpisanie umowy
 • Mobilizacja zespołów
 • Analiza materiałów wejściowych


Czerwiec 2012

 • Wykonanie wywiadu branżowego i środowiskowego oraz zebranie danych archiwalnych


Lipiec 2012

 • Pozyskanie danych archiwalnych
 • Prowadzenie wywiadów branżowych i środowiskowych
 • Pozyskanie materiałów geodezyjnych
 • Rozpoczęcie prac geodezyjnych w zakresie wykonania mapy do celów projektowych
 • Rozpoczęcie prac w zakresie przygotowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej


Sierpień 2012

 • Trwają prace związane z wykonaniem prognozy ruchu dla drogi S-14
 • Rozpoczęcie prac nad uszczegóławianiem wstępnego projektu koncepcyjnego dla drogi S-14


Wrzesień 2012

 • Złożenie do zatwierdzenia projektu robót geologicznych i hydrogeologicznych
 • Złożenie do zatwierdzenia prognozy ruchu dla drogi S-14
 • Uzgadnanie z Inwestorem przyjętych rozwiązań projektowych


Październik 2012

 • Uzgadnanie z Inwestorem przyjętych rozwiązań projektowych


Grudzień 2012

 • Wystąpienie do władz samorządowych, administratorów cieków, kolei, dróg o opinie do wariantowych rozwiązań koncepcyjnych


Styczeń 2013

 • Uzyskiwanie wstępnych opinii do wariantów koncepcji od władz samorządowych, administratorów cieków, kolei, dróg.
 • Prace nad doszczegóławianiem projektu koncepcyjnego w zakresie elementów związanych z odwodnieniem, przebudową sieci infrastruktury technicznej


Luty 2013

 • Uzgodniene z Zamawiającym uwag pozyskanych na etapie opiniowania wariantowego projektu koncepcyjnego
 • Wprowadzanie do dokumentacji poprawek wynikających z uzyskanych opinii

 

Marzec 2013

 • Zatwierdzenie projektu prac geologiczno-inżynierskich umożliwiającego rozpoczecie prac polowych
 • Mobilizacja zespołów badawczych w zakresie badań geologiczno-inżynierskich
 • Opracowanie mapy do celów projektowych, pomiary terenowe i prace kameralne
 • Uszczegółowianie rozwiazań koncepcyjnych sytuacyjnych, wnoszenie poprawek wynikających z uwag zamawiającego oraz samorządów lokalnych

 

Kwiecień 2013

 • uzgodnienie z zamawiającym szczegółów w projekcie – wstępna organizacja ruchu, zagospodarowanie MOP
 • zatwierdzenie projektu prac hydrogeologicznych wszczęcie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji hydrogeologicznej
 • prace nad rozwiązaniami w zakresie koncepcji branży inżynieryjnej
 • prowadzenie terenowych inwentaryzacji przyrodniczych


Maj 2013

 • prace nad rozwiązaniami w zakresie koncepcji branży inżynieryjnej
 • kontynuacja towarzyszących prac terenowych: Uszczegółowianie mapy do celów projektowych, prowadzenie badań geologicznych, prowadzenie inwentaryzacji środowiskowych


Czerwiec 2013

 • uzgodnienie z zamawiającym części inżynieryjnej projektu
 • kontynuacja towarzyszących prac terenowych: Prowadzenie badań geologicznych, prowadzenie inwentaryzacji środowiskowych
 • opracowanie kameralne mapy do celów projektowych wraz z uzyskiwaniem klauzuli PODGiK
 • lokalne zmiany rozwiązań projektowych wynikających z korespondencji z właścicielami infrastruktury na terenie inwestycji, min. PKP

 

Lipiec 2013

 • uzgodnienie z zamawiającym części drogowej projektu, Ocena uwarunkować środowiskowych.
 • kontynuacja towarzyszących prac terenowych: Prowadzenie badań geologicznych, prowadzenie inwentaryzacji środowiskowych
 • opracowanie kameralne mapy do celów projektowych wraz z uzyskiwaniem klauzuli PODGiK


 

Sierpień 2013

 • uzyskanie przyjęcia do zasobów geodezyjnych Powiatowych ośrodków Geodezji i Kartografii wykonanych map do celów projektowych
 • kontynuacja towarzyszących prac terenowych: Prowadzenie badań geologicznych, prowadzenie inwentaryzacji środowiskowych. Uzyskiwanie dodatkowych zgód na prowadzenie geologicznych prac polowych
 • Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej dla etapu koncepcyjnego
 • przeprowadzenie przez zamawiającego Audytu BRD

 

Wrzesień 2013

 • Odbiór dokumentacji projektowej, wprowadzanie uwag zamawiającego
 • kontynuacja towarzyszących prac terenowych: Prowadzenie badań geologicznych, prowadzenie inwentaryzacji środowiskowych. Uzyskiwanie dodatkowych zgód na prowadzenie geologicznych prac polowych

 

Październik 2013

 • zwołanie posiedzenia Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) mającego na celu odbiór dokumentacji projektowej i zatwierdzenie ostatecznego wariantu rozwiązań projektowych na etapie Koncepcyjnym,
 • Zakończenie prac geologicznych i opracowanie dokumentacji geologicznej.

 

 

Listopad 2013

 • wprowadzenie do dokumentacji projektowej uwag Inwestora wynikających z posiedzenia Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI),

 

Grudzień 2013

 • wprowadzenie do dokumentacji projektowej uwag Inwestora wynikających z posiedzenia Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI),
 • doszczegóławianie rozwiązań projektowych - etap przygotowawczy do projektu budowlanego,
 • pozyskiwanie szczegółowych danych do etapu PB dotyczących przebudowywanych sieci uzgrojenia terenu.

 

Styczeń 2014

 • wprowadzenie do dokumentacji projektowej uwag Inwestora wynikających z posiedzenia Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI), przekzanie dokumentacji do przeprowadzenia oceny przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI)
 • doszczegóławianie rozwiązań projektowych - etap przygotowawczy do projektu budowlanego,
 • pozyskiwanie szczegółowych danych do etapu PB dotyczących przebudowywanych sieci uzgrojenia terenu.

 

Luty 2014

 • zwołanie posiedzenia Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI) mającego na celu odbiór dokumentacji projektowej i zatwierdzenie ostatecznego wariantu rozwiązań projektowych na etapie Koncepcyjnym,
 • doszczegóławianie rozwiązań projektowych - etap przygotowawczy do projektu budowlanego,
 • wstępne uzgadnianie z zamawiajacym zakresów objętych przebudową sieci uzbrojenia terenu,
 • pozyskanie warunków zasialania oświetlenia węzłów drogowych oraz warunków związanych z przebudową oświetlenia.
 • rozpoczęcie prac mających na celu wykonanie projektu podziału gruntów,

 

 Marzec 2014

 • wprowadzenie do dokumentacji projektowej uwag Inwestora wynikających z posiedzenia Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI),
 • doszczegóławianie rozwiązań projektowych - etap przygotowawczy do projektu budowlanego,
 • uzganianie kolidujących z zamierzeniem projektowym inwestycji obcych,
 • kontynuacja po przerwie zimowej inwentaryzacji przyrodniczych.

 

 Kwiecień 2014

 • odbiór ostatecznej wersji dokumentacji z etapu koncepcji programowej,
 • doszczegóławianie rozwiązań na etapie projektu budowlanego,
 • kontynuacja po przerwie zimowej inwentaryzacji przyrodniczych.

 

Maj 2014

 • kontynuacja prac projektowych na etapie projektu budowlanego,
 • kontynuacja po przerwie zimowej inwentaryzacji przyrodniczych,
 • Przygotowanie projektu przebudowy sieci WN 200 kV własności PSE.

 

 Czerwiec 2014

 • potokowe uzgadnianie przebiegu granic pasa drogowego,
 • doszczegóławianie rozwiązań na etapie projektu budowlanego,
 • uzgodnienie szczegółowych rozwiązań projektowych w zakresie zabezpieczenia zbiorczych kolektorów sanitarnych,
 • uzgodnienie rozwiązań projektowych z PKP,
 • końcowy etap przygotowania raportu do powtórnej oceny OOŚ.

 

Lipiec 2014

 • potokowe uzgadnianie przebiegu granic pasa drogowego,
 • potokowe uzgodnienia rozwiązań projektowych sytuacyjnych,
 • przekazanie celem weryfikacji dokumentacji projektowej w zakresie obiektów inżynieryjnych,
 • uzgodnienie rozwiązań sytuacyjnych projektu przebudowy sieci WN 200 kV własności PSE.

 

Sierpień 2014

 • potokowe uzgadnianie granic pasa drogowego
 • potokowe uzgadnianie rozwiązań sytuacyjnych
 • przekazanie raportu OOŚ zamawiającemu celem weryfikacji

 

Wrzesień 2014

 • potokowe uzgadnianie granic pasa drogowego
 • złożenie wniosków w zakresie uzyskania decyzji wodnoprawnych cz. I: przekroczenia cieków, zasypanie rowów, regulacja koryt cieków
 • uszczegóławianie projektu drogowego wynikające z uwag do przebiegu granic pasa drogowego

 

Październik 2014

 • potokowe uzgadnianie granic pasa drogowego
 • złożenie wniosków w zakresie uzyskania decyzji wodnoprawnych cz. II: przekroczenia cieków, zasypanie rowów, regulacja koryt cieków
 • wykonywanie projektów branżowych przebudowy infrastruktury uzbrojenia terenu
 • uszczegóławianie projektu drogowego wynikające z uwag do przebiegu granic pasa drogowego
 • uzgodnienie rozwiązań dla obiektów inżynierskich cz. II

 

Listopad 2014

 • uzyskiwanie decyzji wodnoprawnych
 • potokowe uzgadnianie granic pasa drogowego
 • wykonywanie projektów branżowych przebudowy infrastruktury uzbrojenia terenu
 • uszczegóławianie projektu drogowego wynikające z uwag do przebiegu granic pasa drogowego
 • uzgadnianie rozwiązań branżowych w zakresie przebudowy sieci uzbrojenia terenu

 

Grudzień 2014 

 • uzyskiwanie decyzji wodnoprawnych
 • potokowe uzgadnianie granic pasa drogowego
 • wykonywanie projektów branżowych przebudowy infrastruktury uzbrojenia terenu
 • uszczegóławianie projektu drogowego wynikające z uwag do przebiegu granic pasa drogowego
 • uzgadnianie rozwiązań branżowych w zakresie przebudowy sieci uzbrojenia terenu

 

Styczeń 2105

 • uzyskiwanie decyzji wodnoprawnych
 • potokowe uzgadnianie granic pasa drogowego
 • wykonywanie projektów branżowych przebudowy infrastruktury uzbrojenia terenu
 • uszczegóławianie projektu drogowego wynikające z uwag do przebiegu granic pasa drogowego
 • uzgadnianie rozwiązań branżowych w zakresie przebudowy sieci uzbrojenia terenu
 • przygotowywanie projektów podziału nieruchomości
 • opracowywanie wybranych projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych

 

Luty 2015

 • uzyskiwanie decyzji wodnoprawnych
 • wykonywanie projektów branżowych przebudowy infrastruktury uzbrojenia terenu
 • przygotowywanie projektów podziału nieruchomości
 • uzyskiwanie opinii do wniosku ZRID
 • opracowywanie wybranych projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych

 

Marzec 2015

 • uzyskiwanie decyzji wodnoprawnych
 • wykonywanie projektów branżowych przebudowy infrastruktury uzbrojenia terenu
 • przygotowywanie projektów podziału nieruchomości
 • posiedzenie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) - zatwierdzenie etapu PB
 • wprowadzenie korekt w dokumentacji wynikających z posiedzenia ZOPI oraz uwag gestrów sieci
 • kontynuacja prac projektowych w zakresie projektu wykonawczego i dokumnetacji przetargowej

 

Kwiecień 2015

 • przygotowywanie projektów podziału nieruchomości
 • złożenie wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla I odcinka drogi S-14
 • kontynuacja prac projektowych w zakresie projektu wykonawczego i dokumnetacji przetargowej

 

Maj 2015 

 • Trwa postępowanie administracyjne związana z wydaniem decyzji o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla I odcinka drogi S-14
 • złożenie wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla II odcinka drogi S-14
 • kontynuacja prac projektowych w zakresie projektu wykonawczego i dokumnetacji przetargowej

 

Czerwiec 2015 

 • Trwa postępowanie administracyjne związana z wydaniem decyzji o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla I i II odcinka drogi S-14
 • Wszczęcie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (RDOŚ) procedury mającej na celu uzgodnienie warunkówrealizacji przedsięwzięcia drogowego - dla odcinka I
 • Kontynuacja prac projektowych w zakresie projektu wykonawczego i dokumentacji przetargowej

 

Lipiec 2015 

 • Trwa postępowanie administracyjne związana z wydaniem decyzji o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla I i II odcinka drogi S-14
 • Wszczęcie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (RDOŚ) procedury mającej na celu uzgodnienie warunkówrealizacji przedsięwzięcia drogowego - dla odcinka II
 • Kontynuacja prac projektowych w zakresie projektu wykonawczego i dokumentacji przetargowej

 

Sierpień 2015 

 • Trwa postępowanie administracyjne związana z wydaniem decyzji o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla I i II odcinka drogi S-14
 • Trwa procedura prowadzona przez RDOŚ w ramach procedury uzyskania ZRID mająca na celu uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia drogowego - dla odcinka I i II
 • Kontynuacja prac projektowych w zakresie projektu wykonawczego i dokumentacji przetargowej - uzgadnianie z gestorami sieci poszczególnych projektów branżowych

 

Wrzesień 2015 

 • Trwa postępowanie administracyjne związana z wydaniem decyzji o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla I i II odcinka drogi S-14
 • Trwa procedura prowadzona przez RDOŚ w ramach procedury uzyskania ZRID mająca na celu uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia drogowego - dla odcinka I i II
 • Kontynuacja prac projektowych w zakresie projektu wykonawczego i dokumentacji przetargowej - uzgadnianie z gestorami sieci poszczególnych projektów branżowych